Komunikat Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej
w oparciu o decyzję Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca b.r.


               Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa podejmujemy decyzję
o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia księża biskupi udzielają dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
               a. osobom w podeszłym wieku,
               b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
               c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
               d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, indywidualne nawiedzanie kościoła i Adorację Najświętszego Sakramentu. W obecnej sytuacji przypominamy, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
               a. Jeżeli, ktoś żywi obawy, że przyjmowanie Komunii Świętej może stać się powodem zarażenia koronawirusem, może przyjąć Komunię Świętą Duchową. Jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.            
               b. ponadto znak pokoju należy przekazywać jedynie przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
               c. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
               d. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
               e. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. Prosimy również o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc
i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Ponadto w naszej leśniańskiej parafii:

 1. Decyzją księdza biskupa wszystkie rekolekcje parafialne mają być odwołane aż do 29 marca. W związku z tym, w sobotę spowiedzi rekolekcyjnej nie będzie. Termin spowiedzi wielkopostnej będzie podany w późniejszym terminie. Natomiast msze święte z homilią będą odprawiane według wcześniejszych ogłoszeń, tzn. w piątek i sobotę o 9.30, 11.30 i 17.00, a w niedzielę jak zawsze.
 2. Nie będzie błogosławieństwa dzieci po mszach świętych.
 3. Od dnia dzisiejszego wszystkie spotkania grup parafialnych, duszpasterskich, młodzieżowych są zawieszone do odwołania.
 4. Aby uniknąć zbyt dużej ilości wiernych podczas niedzielnych mszy świętych, informujemy, iż od najbliższej soboty aż do 29 marca osoby uczestniczące w mszy świętej w sobotę o g. 17.00 również wypełniają obowiązek uczestnictwa w mszy niedzielnej.
 5. Ponadto zachęcamy, aby każdego dnia o godzinie 12.00 odmawiać w swoich domach indywidualnie modlitwę Anioł Pański w intencji ustania zarazy.

XXV PODLASKI FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ

         19 MAJA 2019r. LEŚNA PODLASKA

Założenia programowe:

1. Organizatorzy Festiwalu:

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Sanktuarium M B Leśniańskiej i Klasztor O. Paulinów w Leśnej Podlaskiej

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

2. Celem Festiwalu jest prezentacja znanych i nowych pieśni liturgicznych i pielgrzymkowych poświęconych Matce Bożej.

3. Festiwal odbędzie się 19 maja 2019r. w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

4. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry (maksymalnie 20 osób).

5. Solistom i zespołom może towarzyszyć półplayback.

6. Festiwal ma charakter konkursowy. Wykonawcy prezentują dwa utwory (organizatorzy zastrzegają sobie wykonanie jednego utworu w przypadku dużej ilości zgłoszonych wykonawców), o których mowa w punkcie drugim założeń.

7. Komisja artystyczna oceniać będzie:

- dobór repertuaru

- interpretację

- walory głosowe

- dykcję

- ogólne wrażenie artystyczne

8. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ( pieniężne lub rzeczowe) w kategorii:

- soliści

- chóry

- zespoły wokalne

- nagroda Grand Prix

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kategorii.

10. Wraz z kartami zgłoszeń prosimy o podanie adresu i numeru telefonu kontaktowego, oraz adres e-mail.


Postanowienia ogólne:

1. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i ubezpieczeniem na czas Festiwalu pokrywają uczestnicy lub instytucje patronujące.

2. Organizatorzy zapewniają posiłek. W karcie zgłoszeń prosimy o podanie liczby osób korzystających z posiłku.

3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia br na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Bialska 30

21-542 Leśna Podlaska

lub drogą mailową na adres gok@lesnapodlaska.pl


 1. Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.lesnapodlaska.pl (zakładka Gminny Ośrodek Kultury)

5. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (potrzeby prosimy określić w karcie zgłoszenia)

6. Występy wykonawców będą rejestrowane, a zarejestrowany materiał (fotografie, nagrania dźwiękowe i wideo) może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatorów w celach informacyjno – promocyjnych festiwalu. Ewentualne zastrzeżenia prosimy zgłaszać Organizatorom przed rozpoczęciem festiwalu.

6. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela Sekretariat Festiwalu

     tel. 83 345 07 45, 83 345 07 46, 516 055 899

           

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe wykonawców przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).

2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel./fax 83 345 07 45, e-mail gok@lesnapodlaska.pl.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.

4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia przetwarzane są w celach związanych z organizacją festiwalu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest udzielona zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa.

5. Wykonawcom przysługuje prawo dostępu do treści danych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, każdy wykonawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe przechowywane będą do 6 miesięcy od dnia zakończenia festiwalu lub do czasu wycofania zgody, zaś w przypadku wykonawców nagrodzonych - do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe wykonawców mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegały profilowaniu

                         KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
                                                         I
                     NAJWYŻSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ


Organizator konkursu:

Klasztor O. Paulinów w Leśnej Podlaskiej                  

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

I. Cel konkursu:

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą ;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
 • zachęcenie mieszkańców gminy do podrzymania tradycji ludowej;
 • rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu palm wielkanocnych .

II. Warunki konkursu

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Leśna Podlaska
 • każdy uczestnik prezentuje jedna palmę wielkanocną
 • każda praca powinna zawierać czytelne dane : imię i nazwisko
 • Prace konkursowe muszą być wykonane z materiałów naturalnych, tradycyjnie wykorzystywanych do wykonywania palm, np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Prace zawierające ozdoby plastikowe bądź wykonane inną techniką nie będą oceniane 
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć pracy w internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie na potrzeby konkursu.
 •  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.


III.  Kategorie konkursu

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch odrębnych kategoriach:

 • Najwyższa palma.
 • Najładniejsza palma.

IV. Kryteria oceny

Najwyższa palma wielkanocna

 • podstawowym kryterium konkursu jest wysokość palmy. W przypadku bardzo zbliżonej wysokości palm, dodatkowo brane pod uwagę będą materiały, z których są wykonane

Najładniejsza palma wielkanocna

 • użyte materiały (tylko naturalne)
 •  różnorodność użytych materiałów  tworzących palmy;
 • tradycyjne techniki tworzenia motywów  tworzących palmy;
 • walory estetyczne (kompozycja, dobór barw),
 •  nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,

V. Przebieg konkursu


Prace należy dostarczyć do  13 kwietnia 2019r (sobota) do Sanktuarium MB Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej o godz 17.00  gdzie zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora

Podsumowanie konkursu odbędzie się 14 kwietnia po Mszy Św. o godz. 9.30.

VI. Uwagi końcowe


Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej, tel. 83 345 07 46.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r.z późn.zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska  autora.


 Program kursów przedmałżeńskich
        23-24 luty oraz 2-3 marca  


MISJE PARAFIALNE


PIELGRZYMKA PARAFIALNA

LWÓW 3 DNI

6 – 8. 07. 2018

 

 

 

Dzień 1:

5.00 - Zbiórka i wyjazd autokaru do Lwowa, przejazd w kierunku granicy Hrebenne- Rawa Ruska,

- przyjazd do Lwowa ok.13.00

- spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Lwowa:

Stare Miasto, Ratusz, Rynek, Kamienice Sobieskich, Apteka-Muzeum, Katedra Łacińska, kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, Kościół Dominikanów, Ossolineum, Uniwersytet Jana Kazimierza, Kościół Św. Magdaleny, Kościół Świętego Iana Chrzciciela, Cerkiew Św. Onufrego,

- Czas wolny w trakcie zwiedzania

- Zakwaterowanie w hotelu

- Obiadokolacja i nocleg

 

Dzień 2:

- Śniadanie

- Przejazd do Łyczaków: zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Obrońców Lwowa,

- Przejazd do Poczajowa 150 km

- Poczajów - największe sanktuarium Maryjne Kresów Wschodnich (cudowny obraz MB Poczajowskiej, odciski stóp MB, szczątki św. Hioba)

- Oleski Zamek - miejsce narodzin Jana III Sobieskiego. Wybitny zabytek architektury i historii XIII - XVIII w. W 1620 r. został przebudowany w duchu włoskiego renesansu. Tutaj, w 1629 r. urodził się przyszły król – Jan III Sobieski. Położony w nadzwyczajnie malowniczej miejscowości. Spacerując można się zachwycać cudownymi pejzażami dookoła zamku, a na dziedzińcu i w jego salach czuje się piękno tamtych czasów. Był siedzibą rodu Sobieskich i Rzewuskich. W zamku znajduje się dział Lwowskiej Galerii Sztuki. W muzeum zebrano setki unikatowych dzieł malarstwa, rzeźby i sztuki użytkowej

- Powrót do Lwowa

- Dla chętnych spektakl w Operze Lwowskiej wg repertuaru ( bilety ok. 20 zł )

- Obiadokolacja i nocleg

 

Dzień 3:

8.00 - Śniadanie

- Udział w niedzielnej Mszy Świętej

- Czas wolny, spacer po starówce

- Wykwaterowanie z hotelu

- Powrót do Polski

- Po drodze postój na ostatnie zakupy po str. Ukraińskiej

- Powrót w godzinach wieczornych

 

Do przekroczenia granicy wymagane paszporty (z ważnością min. 3 miesiące)

Cena: 450 zł/os.

Cena obejmuje:

- przejazd autokarem ( klimatyzacja, dvd, barek, wc )

- 2 noclegi w Hotelu *** we Lwowie ( pokoje 2 os. z łazienkami )

- 2 śniadania, 2 obiadokolacje

- usługi polskojęzycznego przewodnika

- opieka pilota

- ubezpieczenie NNW i KL

- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

 

Zapisy: do 1 czerwca 2018 r. w zakrystii

Jubileusz 200-lecia Diecezji Siedleckiej - rok 2018

Znalezione obrazy dla zapytania 200 lat diecezji siedleckiej

Drodzy Bracia i Siostry!

Rok Jubileuszowy, który przeżywa nasza wspólnota diecezjalna, jest rokiem szczególnej łaski. Dlatego też zwróciłem się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, aby wierni mogli uzyskać dar odpustu jubileuszowego. Pragnę z radością poinformować, że Penitencjaria Apostolska przychyliła się do tej prośby i udzieliła daru odpustu zupełnego:

– uczestnikom uroczystości jubileuszowych, które odbędą się w wyznaczone dni czerwcowe w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, a następnie we wszystkich parafiach w diecezji;

– a także wiernym, którzy do 8 grudnia br. (2018) będą nawiedzać następujące kościoły:

– Katedrę pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach,

– Bazylikę Mniejszą w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie,

– Kolegiatę w Janowie Podlaskim, Łukowie i Garwolinie,

– Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej,

– Sanktuarium Maryjne w Orchówku i w Woli Gułowskiej,

– oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie.

 

Warunkiem dostąpienia odpustu jest przystąpienie do sakramentu pokuty i Komunii św., całkowite wewnętrzne oderwanie się od grzechu, a także modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Uzyskane odpusty można ofiarować za siebie lub za zmarłych. Zachęcam zatem do korzystania z tych darów, jakie ofiaruje nam Kościół ze swego skarbca.

 

                                                                                              Kazimierz Gurda

                         BISKUP SIEDLECKI

 

 

(Fragment z Listu na Wielki Post 2018)

 

 

 

Nowenna do sw. Pawla I Pustelnika 12-21 stycznia 2018 roku

Znalezione obrazy dla zapytania sw. Pawel I pustelnik

Zapraszamy do udziału w nowennie do św. Pawła I Pustelnika, Patriarchy naszego Zakonu, którą rozpoczniemy w piątek, 12 stycznia, o godz. 17.00. Będzie ona odprawiana w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedzielę, 14 stycznia, o 9.30.

W niedzielę, 21 stycznia, Uroczystość Odpustowa ku czci św. Pawła I Pustelnika. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, gości, młodzież, dzieci i matki w stanie błogosławionym na uroczyste błogosławieństwo. Będą też rozdawane chlebki św. Pawła na uroczystą Mszę św. o godz. 11.30

6 stycznia - Uroczystosc Trzech Kroli

Znalezione obrazy dla zapytania objawienie pańskie

W sobotę, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu poświęcenie kadzidła i kredy, którą na drzwiach domów lub mieszkań kreślimy pierwsze litery: C+M+B dodając liczbę bieżącego roku. Jest to prośba błogosławieństwa dla domu: „Christus mansionem benedicat” (Chryste błogosław nasz dom). Msze św. jak w każdą niedzielę. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na misje.

INFORMACJA

Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie pomocy dla Aleppo

Znalezione obrazy dla zapytania pomoc dla aleppo

W niedzielę 7 stycznia 2018 r. o godzinie 20.00 w Drugim Programie Telewizji Polskiej transmitowany będzie na żywo Charytatywny Koncert Kolęd „Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo” w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska i Caritas Polska. 

Podczas trwania koncertu prowadzona będzie zbiórka smsowa na rzecz ofiar wojny w Syrii i mieszkańców zniszczonego miasta Aleppo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Każdy z nas może się do niej przyłączyć, wysyłając smsy w trakcie transmisji koncertu. Dochód trafi na konto Caritas Polska. Przypominamy, że Koncert będzie można zobaczyć 7 stycznia 2018 r. w niedzielę o godz. 20.00 w TVP2. 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017/2018

Znalezione obrazy dla zapytania KOLĘDA

W środę, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską w naszej parafii.  Prosimy o przyjazd po ojców na godzinę 8.45. Dziękujemy!!!!

 

WTOREK, 02.01.2018, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska od państwa Potykanowicz do państwa Gadzickich

 2. Leśna Podlaska od p. Korolczuk, organistówka, Ośr. Zdrowia do p. Andrzejczuk

 3. Leśna Podlaska ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego

 4. Leśna Podlaska od Nosowa, od państwa Doroszuk do państwa Kalita

 5. Leśna Podlaska od państwa Kąkol do państwa Sidoruk

 6. Leśna Podlaska od państwa Szupiluk i Kopańskich

 7. Leśna Podlaska od teren szkoły I i II

 

ŚRODA, 03.01.2018, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska ul. Łąkowa od państwa Kozioł i ul. Łosicka

 2. Leśna Podlaska ul. Wiejska, ul. Nowa od państwa Niedźwiedź

 3. Leśna Podlaska od państwa Gadomskich i cd. od państwa Olesiejuk przy blokach

 4. Leśna Podlaska od państwa Szymańczyk

 5. Leśna Podlaska ul. Lipowa

 6. Leśna Podlaska blok 24

 

CZWARTEK, 04.01.2018, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska blok 24a

 2. Leśna Podlaska blok 24b

 3. Leśna Podlaska blok 26

 4. Leśna Podlaska ul. Jana Pawła II i ul. Podleśna 

 

    ŚRODA, 27.12.2017, od godz. 9.00

Droblin od państwa Gduli

Droblin od państwa Kościuk i państwa Szymczuk

Droblin Poprzeczna i Abisynia

Droblin Podłużna

Ludwinów od Worgul

Ludwinów od państwa Węgrzyniak

Kolonia Nosów od państwa Horbowiec (cała miejscowość)

    CZWARTEK, 28.12.2017, od godz. 9.00

Bordziłówka Stara od państwa Wasiluków

Bordziłówka Stara od Koszelówki

Bordziłówka Stara od państwa Łukijańczuk

Bordziłówka Stara od Gajówki

Bordziłówka Nowa od państwa Sawczuk

Bordziłówka Nowa od państwa Jaskólskich

Bordziłówka Nowa od państwa Pykaczów

    PIĄTEK, 29.12.2017, od godz. 9.00

Bordziłówka Nowa od państwa Sęków

Klukowszczyzna

Mariampol

Jagodnica

Nosów od Leśnej Podlaskiej

Nosów od majątku

Nosów majątek

    SOBOTA, 30.12.2017, od godz. 9.00

Zaberbecze

Kolonia Bukowice od państwa Jakubskich

Kolonia Bukowice od remizy

Bukowice od Nosowa

Bukowice od Dworu

Leśna Podlaska od Policji do pana Szyca

 

WTOREK, 02.01.2018, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska od państwa Potykanowicz do państwa Gadzickich

 2. Leśna Podlaska od p. Korolczuk, organistówka, Ośr. Zdrowia do p. Andrzejczuk

 3. Leśna Podlaska ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego

 4. Leśna Podlaska od ul. Bialska od nowych domów do Nosowa

 5. Leśna Podlaska od państwa Szupiluk i Kopańskich

 6. Leśna Podlaska od teren szkoły I i II

ŚRODA, 03.01.2018, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska ul. Łąkowa od państwa Kozioł i ul. Łosicka

 2. Leśna Podlaska od państwa Niedźwiedź

 3. Leśna Podlaska od państwa Gadomskich i cd. od państwa Olesiejuk przy blokach

 4. Leśna Podlaska od państwa Szymańczyk

 5. Leśna Podlaska ul. Lipowa

 6. Leśna Podlaska blok 24

   

CZWARTEK, 04.01.2018, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska blok 24a

 2. Leśna Podlaska blok 24b

 3. Leśna Podlaska blok 26

 4. Leśna Podlaska ul. Jana Pawła II i ul. Podleśna

     Ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej przeznaczone będą na renowację bazyliki, oraz na opłatę ogrzewania bazyliki

Znalezione obrazy dla zapytania KOLĘDA

Msze św. "RORATNIE"

Znalezione obrazy dla zapytania roraty 2017

Msze św. "RORATNIE"  w naszym Sanktuarium w dni powszednie o godz. 17.00. Dla dzieci będą głoszone homilie związane ze św. Józefem.

Przejdź do strony:
2335630 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms