Wizytacja Biskupa 26.09.2015

 

 

 

Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej

przeprowadzonej w dniu

19 sierpnia, 15, 25 i 26 września 2015 r.

w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

i Św. Apostołów Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej przez Wizytatorów Diecezji Siedleckiej i Ordynariusza Siedleckiego J. Ex. Ks. Bpa Kazimierza Gurdę

 

 

 1. Przegląd Ksiąg Parafialnych 19 sierpnia 2015 roku

 

W dniu 19 sierpnia 2015 roku ks. Jan Babik Kanclerz Kurii Diecezji Siedleckiej i ks. dr Jerzy Duda Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego dokonali przeglądu Ksiąg parafialnych w kancelarii parafii Leśna Podlaska.

 

 1. Wizytacja Szkół w Leśnej Podlaskiej przez Księży Wizytatorów: 15 września 2015 roku przez ks. kan. dr Krzysztofa Barygę i ks. dr Pawła Kindrackiego.

 

 1. Wizytacja Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

 

Na wizytację katechetów do Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej przybyli Księża wizytatorzy: ks. kan. dr Krzysztof Baryga Dyrektor Wydziału Nauczania w Diecezji Siedleckiej i ks. dr Paweł Kindracki Dyrektor Instytutu Teologiczego w Siedlcach.

 

Wizytowanymi byli katecheci pracujący w szkole: o. mgr Marcin Wrzochol, o. mgr Przemysław Kopa, pani mgr Katarzyna Dmitruk.

 

Ks. dr Paweł Kindracki brał udział w obserwacji lekcji prowadzonej przez o. mgra Marcina Wrzochola w Szkole Podstawowej w klasie III. Następnie Ks. Wizytator udał się na hospitację lekcji prowadzonej przez o. mgra Przemysława Kopę, w oddziale Szkoły Podstawowej do klasy VI.

 

W tym samym czasie ks. dr Krzysztof Baryga był na lekcji prowadzonej przez panią mgr Katarzynę Dmitruk w klasie IV.

 

Po każdej hospitacji Księża wizytatorzy wraz z katechetą prowadzącym zajęcia, udali się na omówienie lekcji do wicedyrektora szkoły Pani mgr Jadwigi Bakiera.

 1. Wizytacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa:

 

Wizytacji lekcji prowadzonej przez katechetę paulina o. mgra Marcina Oparcika w klasie 2PT – Technik żywienia i usług gastronomicznych przez Dyrektora Wydziału Nauczania Diecezji Siedleckiej ks. dra Krzysztofa Borygę 15 września 2015 roku. Tematem lekcji było: „Znaczenie i sens Sakramentu Pokuty

 

Po wizytacji w szkole odbyło się podsumowanie w klasztorze paulińskim, w którym wzięli udział księża wizytatorzy: ks. kan. dr Krzysztof Baryga Dyrektor Wydziału Nauczania w Diecezji Siedleckiej i ks. dr Paweł Kindracki Dyrektor Instytutu Teologiczego w Siedlcach, Proboszcz o. mgr Jan Tyburczy i katecheci: o. mgr Marcin Wrzochol, o. mgr Przemysław Kopa, pani mgr Katarzyna Dmitruk.

 

 

 1. Wizytacja Szkół na terenie parafii Leśna Podlaska przez Ordynariusza J. Ex. Bpa Kazimierza Gurdę 25 września 2015 roku:

 

 1. Wizytacja Zespołu Placówek Oświatowych: Publiczne Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), Szkołą Podstawowa im. Stanisława Wawrzyńca Staszica (1755-1826)

 

Drugą część wizytacji w szkołach rozpoczęto 25 września 2015 r. - przewodniczył jej J.E. Ks. Bp Kazimierz Gurda. Ks. Biskup przybył do Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej wraz z ks. kapelanem dr Leszkiem Borysiukiem oraz Przeorem i Proboszczem Parafii Leśniańskiej o. Janem Tyburczym. Podjęcie gości rozpoczęło się o godzinie 9.00. W szkole zgromadzeni uczniowie i nauczyciele oczekiwali na przybycie gości. Gości przywitano odpowiednimi przemowami i kwiatami. Następnie rozpoczął się program artystyczny przygotowanym dla uczczenia odwiedzin Jego Ekscelencji.

Przygotowani uczniowie przestawili aranżację słowno-muzyczną na temat „Maryja jako Brama Niebios”. Na koniec występów zabrał głos Ks. Biskup przemawiając do młodzieży i nauczycieli apelując o sianie ziarna Ewangelii w miejscach, w których postawieni zostaliśmy przez Boga. Szczególnym zaś takim miejscem – podkreślił Ks. Biskup – jest szkoła, w której spotykamy się dla edukowania dzieci i młodzieży, czy przebywając ze swymi rówieśnikami i możemy dawać świadectwo Dobrej Nowiny. Kończąc swoje wystąpienie Biskup Ordynariusz udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa. Po części artystycznej nauczyciele i katecheci udali się na spotkanie z Ks. Biskupem.

 

 1. Wizytacja Przedszkola Samorządowego:

 

Odbyła się też krótka wizytacja Samorządowego Przedszkola Ks. Bpa Kazimierza Gurdy wraz z kapelanem Leszkiem Borysiukiem i Proboszczem Parafii Leśna Podlaska o. mgr Janem Tyburczym. Ksiądz Biskup przeprowadził ciekawy dialog z dziećmi m.in. na temat: Czy chodzą w niedzielę do kościoła na Mszę św. i gdzie. Na koniec Biskup Ordynariusz udzielił dzieciom i wychowawcom Przedszkola swego pasterskiego błogosławieństwa.

 

 1. Wizytacja Urzędu Gminnego Leśna Podlaska

 

Ks. Bp Kazimierz Gurda udał się potem do Urzędu Gminy Leśna Podlaska wraz ze swoim kapelanem i o. Janem Tyburczym. Ks. Biskupa przywitał wójt Paweł Kazimierski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Ewą Kulińską. Ks. Bpa przywitano także kwiatami i upominkami. Kwiatami i upominkami przywitano również ks. Kapelana i Proboszcza. Odbyło się wspólne spotkanie ze wszystkimi pracownikami Gminy w jednej z Sal Urzędu Gminy. Spotkanie zakończyło się przemówieniem i pasterskim błogosławieństwem. Po wyjściu z Urzędu Gminy Ks. Biskup z gośćmi i w towarzystwie wójta Pawła Kazimierskiego i paru pracowników Urzędu Gminy udali się do pobliskiego 9 letniego już „Dębu Jana Pawła II” poświęconego pamięci św. Jana Pawła II.

 

 1. Wizytacja ZSCKR

 

Z Urzędu Gminy udano się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa. Gości z ks. Bpem Kazimierzem Gurdą na czele przywitała Dyrekcja ZSCKR, a w szkole gościom wręczono kwiaty i upominki.

Z okazji Kanonicznej Wizytacji Duszpasterskiej Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Gurdy w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła i NMP w Leśnej Podlaskiej w ZSCKR zespół wokalno-instrumentalny „TAKT”, działający przy tej szkole od wielu lat pod opieką Pana Sławomira Bartniczuka, przygotował program artystyczny pod tytułem „To co najważniejsze”. Idea programu polegała na tym, aby ukazać cztery wartości istotne w życiu człowieka zilustrowane odpowiednio dobranymi piosenkami, pieśniami oraz wierszami.

Wartościami, które przedstawiono w programie artystycznym były:

 • miłość,

 • rodzina – dom rodzinny,

 • Ojczyzna

 • Bóg – wiara

Zespół „TAKT” wystąpił w składzie 9 osobowym ze swym opiekunem. Autorem scenariusza prezentowanego programu artystycznego był opiekun zespołu Pan Sławomir Bartniczuk.

Po występie Zespołu „TAKT” Ks. Bp Kazimierz Gurda przemówił do uczniów i wychowawców podkreślając, że miłość do ojczystej ziemi powinna się wiązać z miłością do Boga i że trzeba bronić wartości o których śpiewał i mówił zespół „TAKT”. Kończąc swoje wystąpienie Biskup Ordynariusz udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa. Na koniec wraz ze swoim kapelanem ks. Leszkiem Borysiukiem i Proboszczem o. Janem Tyburczym udali się na spotkanie z Dyrekcją i Nauczycielami ZSCKR.

 

 

 1. Wizytacja parafii 26 września2015 roku:

 

 1. Wizytacja kancelarii parafialnej

 

Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Gurda 26 września 2015 roku przed Sumą Odpustową o godz. 10.20 wraz z kapelanem udał się do Kancelarii Parafialnej, gdzie przeglądnął, opieczętował i podpisał następujące księgi kancelaryjne:

 • 2 Księgi Chrztów,

 • Księgę dzieci I Komunijnych

 • Księgę Bierzmowanych

 • 2 Księgi Ślubów,

 • Księgę zapowiedzi

 • Księgę abstynentów

 • Księgę Chorych

 • 2 Księgi Pogrzebów

 • Księgę Intencji Mszalnych

 • Księgę Mszy św. Wieczystej

 • Kronikę Kółek Różańcowych

 • Księgę Legatów parafii Leśna Podlaska

 • Księgę Cudów i Łask

 • Księgę Księży Gości

 • Księgę Pielgrzymów

 • Księgę Gości Klasztoru i Domu Pielgrzyma

 • Kronikę klasztoru

 

 1. Wizytacja Cmentarza Parafialnego

 

Potem nastąpiła o godz. 10.45 wizytacja cmentarza. Ks. Bp Kazimierz Gurda udał się na cmentarz parafialny z czekającą na niego grupą pielgrzymów z Jagodnicy i z Zaberbecza z parafii Leśna Podlaska udających się w pieszej pielgrzymce na sumę odpustową 26 września br.

Na cmentarzu przy ołtarzu obok grobów Paulinów Ksiądz Biskup Ordynariusz odmówił 10 różańca św. za zmarłych leżących na tym cmentarzu i przemówił do wiernych, zachęcając ich do łączności ze zmarłymi i pamięci o nich w modlitwie i o dbanie o cmentarz.

 

 1. Spotkanie z wiernymi: Suma Odpustowa

 

O godz. 11.30 odbyła się uroczysta Msza św. Odpustowa 26 września 2015 roku w Uroczystość Zjawienia się Cudownego Obrazu Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej (1683) pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego Bpa Kazimierza Gurdy. Na początku Uroczystej Sumy parafianie przywitali słowem i kwiatami Biskupa Ordynariusza, a potem do wszystkich zebranych przemówił Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Leśniańskiego o. Jan Tyburczy. W swoim przemówieniu przywitał Biskupa Ordynariusza wizytującego Parafię Leśniańską, księży, parafian, Akcję Katolicką, a potem ukazał historię Parafii Leśniańskiej jej piękną historię przeplataną trudniejszymi momentami. Akcja Katolicka Diecezji Siedleckiej w tym dniu świętowała 20. rocznicę powstania, bowiem 26 września 1995 roku ówczesny Biskup Siedlecki Jan Mazur erygował w diecezji AK powierzając tę organizację opiece Matki Bożej Leśniańskiej. Z tej racji 26 września w Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej obchodzony był Diecezjalny Dzień Akcji Katolickiej. Członkowie Akcji Katolickiej diecezji siedleckiej wcześniej, o godzinie 11.00 poprowadzili modlitwę różańcową a po Eucharystii odbyły się spotkanie członków Akcji i agapę. Spotkanie zakończyło wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego z aktem zawierzenia Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej Matce Bożej Leśniańskiej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej.

Ordynariusz w czasie kazania mówił o znaczeniu i roli kultu Matki Bożej Leśniańskiej na Podlasiu i o trudnościach tego kultu, zwłaszcza w czasach odebrania świątyni leśniańskiej katolikom i przekształcenie jej w cerkiew prawosławną. Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i Procesja wokół kościoła.

Po procesji Ksiądz Biskup Ordynariusz poświęcił zewnętrzną i wewnętrzną elewację remontowanej w tym roku Kaplicy Zjawienia Matki Bożej Leśniańskiej. Po poświęceniu elewacji Ksiądz Biskup wraz z księżmi, dobrodziejami kościoła i klasztoru oraz z radnymi parafii Leśna Podlaska udał się na uroczysty obiad do klasztoru.

 

 1. Spotkanie z Radą Parafialną

 

Po sumie odpustowej dnia 26 września br. i po uroczystym obiedzie w klasztorze Ordynariusz Ks. Bp Kazimierz Gurda w towarzystwie Proboszcza o. Jana Tyburczego ok. godz. 14.00 spotkał się z Radą Parafii Leśna Podlaska. Były obecne następujące osoby:

Adam Horbowiec z Kolonii Bukowice 26

Marek Lewczuk z Bordziłówki Starej 42

Jan Sawczuk z Bordziłówki Nowej 22A

Edward Celiński z Kolonii Nosów

Stanisław Dudek z Zaberbecza 23

Jan Nowak z Leśnej Podlaskiej

Ryszard Kąkol z Leśnej Podlaskiej

Henryk Chomiuk z Klukowszczyzny

Stanisław Chwedczuk z Nosowa 8

Ryszard Mirończuk z Mariampola 19

Marzanna Piwniczuk z Jagodnicy

Adam Chraniuk z Droblina

Maria Huczko z Ludwinowa

Kazimierz Demianiuk z Bukowic

Przedyskutowano i omówiono sprawy gospodarcze parafii Leśna Podlaska i podjęte remonty, potem Biskup Kazimierz Gurda Ordynariusz Siedlecki pobłogosławił radnym, parafii i klasztorowi, i tak zakończono wizytację kanoniczną.

 

 

Opracował: o. Mieczysław Łacek


« powrót
2042315 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms