MODLITWY I LITANIA

Maryjo od wieków wybrana

Maryjo, od wieków wybrana na Matkę Odkupiciela i naszą, Pani nasza, do której uciekał się w dobrej i złej doli lud męczeńskiego Podlasia. Przychodzimy i my do Ciebie pełni ufności, wiedząc, że i nam okażesz się Matką i Wspomożycielką. Tobie, wzorem Ojców naszych przedstawiamy nasze prośby i błagania, prosząc abyś modliła się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci.

Ozdobo Podlasia, nasza chlubo i chwało. Przyjmij pokorne modlitwy nasze, które z ufnością zanosimy i spraw, aby nikt z nas nie odszedł od Ciebie bez otrzymania tego, o co pokornie prosi. Amen.

 

Modlitwa przed Cudownym  Obrazem M. B. Leśniańskiej (1933)

O Matko Najświętsza, w tym tu Obrazie od ponad trzech wieków słynąca, oto przychodzę do Ciebie, klękam przed Tobą, wznoszę do Ciebie oczy i serce moje, oddaję się Tobie na własność. Ty o Matko Cudowna, otul mnie płaszczem swej Opieki, bądź mi zawsze Matką.

Polecam Ci moją duszę i ciało, ratuj mnie we wszystkich niebezpieczeństwach, pocieszaj w smutkach, wspomagaj we wszystkich potrzebach. Dziś dziękuję za dotychczasową opiekę i usilnie Cię proszę o dalszą opiekę, a szczególnie o .......................................    ..............................             ..........................         ....................................

Tyle cudów zdziałałaś w tym miejscu przez siebie wybranym, tylu nieszczęsliwych chorych uleczyłaś, tylu strapionym i uciśnionym otarłaś łzy i wlałaś w zbolałe serca balsam pociechy. Przeto i ja mam tę błogą nadzieję, żemnie nie opuścisz w tym ciężkim strapieniu, ale owszem, jako Matka litościwa, Pocieszycielka strapionych i Ucieczka grzeszników przyjmiesz mnie pod swoją opiekę.

O Matko Boska Cudowna, pokaż swoją potege, udziel mi Twojej pomocy o Matko Boska Leśniańska, Matko Łaskawa, Matko Miłosierdzias, zlituj sie. Bądź mi Matką i Królową przez całe życie, bądź mi Matką osobliwie w godzinę smierci, a ja chwalić będę, wielbić i kochać będę na wieki wieków.  A m e n .

 

Zawierzenie siebie Matce Boskiej Leśniańskiej (11 stycznia 1981)

Najświętsza Maryjo Panno, Przedziwna Opiekunko Podlasia! Wyznaję, że jesteś Matką Boga i naszą Matką. Uznaję, że jestem Twoją całkowitą własnością oraz oświadczam, że kocham Ciebie i Syna Twego Pana naszego Jezusa  Chrystusa.

Tobie, Najświętsza Maryjo Panno, wsławiona łaskami w Sanktuarium Leśniańskim, Przedziwna w cudownie zjawionym Obrazie, zawierzam i oddaję siebie i swoją rodzinę - wszystko, czym jestem; wszystko co posiadam. Umocnij moją wiarę w Boga, spotęguj moją ufność ku Niemu, spraw, żebym z całego serca miłował(a) Boga i bliźnich ze względu na Boga. Dopomóż mi, żeby me życie codzienne stawało się coraz bardziej chrześcijańsikie, żeby było trwałym świadectwem Jezusowi Chrystusowi i jego Ewangelii. Spraw, Najświętsza Maryjo Panno, żebym był wierny łasce i niestrudzenie budował Kościół Święty. Uczyń mnie swym dzieckiem.

Przejasna Pani Leśniańska, broń mnie przed grzechem i uproś mi wzrost w cnotach.

Liczę na Twoją pomoc.

Bądź zawsze ze mną. Amen.

 

Modlitwa do Matki Bożej Leśniańskiej

Przejasna Pani Leśniańska, Przedziwna Matko Boga! Upadłszy do Twych stóp polecamy sie kornie Twojej Miłosiernej Opiece.

Zawierzamy Ci każdy dzień swego życia i prosimy o pomoc i o obronę.

Bądź zawsze z nami!

Wspieraj nas  swym wstawiennictewm u Miłosiernego Boga.

Wyjednaj  nam Jego łaski: światło i moc, niezachwianą wiarę, niezłomną ufność i gorącą miłość.

Wnoś w chwile naszego ziemskiego życia swój promienny uśmiech z nieba i doprowadź nas do jego szczęścia. Amen.

 

Modlitwa do Opiekunki Podlasia

Matko Boża Leśniańska, Opiekunko Podlasia!

Zostałaś w cudowny sposób objawiona w 1683 roku jako przedziwna pomoc i nadzieja Podlaskiego ludu. Przez Boga zostałaś wybrana na Matkę nas wszystkich. Czcimy te tajemnice Bożej hojności i łaskawości. Składamy Ci nasze bóle i nasze nadzieje na lepszą przyszłość. Oddajemy Ci się ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.

Matko przyjm!

Matko wskazuj drogę!

Matko prowadź!

Opiekunko Podlasia, bądź zawsze z nami. raz jeszcze z ufnością całym sercem wołajmy: Pod Twoją obronę...

 

Modlitwa do Matki Bożej Leśniańskiej (26 września 1980 r.)

Najświętsza Maryjo Panno, Przedziwna Matko Boga, Miłosierna Matko nasza, Przejasna Pani Leśnaińska, Niebiańska Jasności dni naszych, radości w smutku, wspomozenie w słabości, obrono w niebezpieczeństwie, Piękno z nieba wśród brzydoty zepsucia grzechowego!

Upadłszy do Twych stóp najświętszych polecamy się Twojej miłosiernej opiece. Prowadź nas Swą Matczynną dłonią do Ojca przez Syna w Duchu Świetym. Wyjednaj nam niezachwianą wiarę, niezłomną ufność i gorącą miłość.

Zawierzamy Ci każdy dzień swego życia: prosimy o pomoc i o obronę. Bądź zawsze z nami. Uproś nam światło i moce Ducha Świętego, żebyśmy prawdziwie znali i doskonale kochali Twego Syna, Jezusa Chrystusa, na chwałę Ojca. Spraw, żebyśmy Syna Twego naśladowali wiernie i wytrwale; żebyśmy się cieszyli pokojem czystego sumeinia, pokojem zgodnej rodziny, pokojem chrześcijańskiego społeczeństwa.

Zachowaj nas od klęsk żywiołowych, old klęsk gospodarczych, od widma wojny, od epidemii rozwiązłości i alkoholizmu. Otocz szczególną opieką Kościól Chrystusowy, Ojca Świętego, naszych Księży Biskupów, naszych duszpasterzy, nasze rodziny, naszą młodzież, naszych chorych i wszystkich cierpiących.

Przejasna Pani Leśniańska, Najświętsza Panno, Matko Miłosierdzia, Piękno z nieba, Piękno Podlasia, wnoś w każdą chwilę naszego ziemskiego życia Swój promienny uśmiech z nieba i doprowadź nas do jego szczęscia. Amen.

 

LEŚNIAŃSKA MODLITWA JUBILEUSZOWA

Najświętsza Maryjo Panno, Przedziwna Matko Boga, wsławiona łaskami w Obrazie Leśniańskim, Opiekunko Podlasia! Upadamy na kolana i wyznajemy, że jesteś naszą Matką, naszą Pośredniczką i Orędowniczką, naszą Królową i Panią. oddajemy siebie na Twoją całkowitą własność. Kochamy Ciebie i służyć Ci chcemy zawsze i wiernie.

Dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia, za to, żeś raczyła tutaj w Leśnej obrać sobie miejsce i tron, że do nas codziennie przychodzisz w promieniach swych łask, że nam wyjednujesz ożywcze światło i moc Ducha Świętego, że nam pomagasz naśladować Swego Syna, że nas wspierasz w pełnieniu woli Ojca Niebieksiego.

Przepraszamy Cie, Przejasna Pani i nasza troskliwa Opiekunko, za wszytskie zaniedbania i grzechy:

- za nieuszanownie względem Twego Sanktuarium Leśnaińskiego,

- za opieszałośc w obchodach Twoich świąt i uroczystości,

- za nieodmawianie codziennie modlitwy Anioł Pański,

- za opuszczanie wq rodzinach wspólnej , codziennej modlitwy i dziesiątki różańca świętego,

- za brak należnej czci względem Twoich świętych obrazów,

- za  pozbawianie się udziału we Mszach Świetych,

- za niedocenianie  sakramentu pokuty i Eucharystii,

- za naruszanie świętości życia małżeńskiego,

- za poniżanie godności ludzkiej i chrześcijańskiej przez nietrzeźwość,

- za brak miłości wzajemnej w rodzinach i w sąsiedztwie,

- za wszelką nieuczciwość,

- za mowy plugawe i bluźniercze,

przepraszamy Cię, Niepokalana Matko i Królowo, za wszystko, co w nas i w naszym życiu nie podbało się i nie podoba  się Twopjemy Synowi, Panu naszmeu Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy Ci, Najświętsza Matko Boga i Matko nasza, wyjednaj nam u Boga wiarę mocną, ufność niezłomną i miłośc gorącą. Spraw, żebyśmy zjednoczeni z Twym Synem umieli wytrwale kroczyć drogę zbawienia, pokrzepieni słowem Bożym i posilani Ciałem Pańskim, spraw, żebyśmy swoim życiem prawdziwie chrześcijańskim wskazywali bliźnim na szczęście wieczne, którym Ty się cieszysz, do którego nas prowadzisz.

Najświętsza Maryjo Panno, Opiekunko Podlasia, racz nas przygotować do godnego obchodu Leśniańskiego Jubileuszu Trzechsetlecia.

Przygotuj nas, przygotuj nasze Sanktuarium Leśnaińskie, przygotuj naszą parafię i całą diecezję podlaską. Amen.

(Zatwierdzam + Jan Mazur, biskup siedlecki, 25.III.1981 r.)

 

Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam Maryję Dziewicę za Matkę wiary naszej i jedności: spraw, prosimy, byśmy naśladując Ją, przyjmowali dar Ducha Świętego z należytą pokorą i wciąż wzrastali w chrześcijańskim życiu. Przez Chrystusa Panan Naszego. Amen.

 

Litania do Matki Boskiej Leśniańskiej

 

Matko Boska Leśniańska, Przyczyń się za nami i wysłuchaj prośby nasze.

Matko Boska Leśniańska, Któraś w cudowny sposób na gruszy się objawiła, ...

Matko Boska Leśniańska, Która już czwarty wiek słyniesz cudami na tym świetym miejscu, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś wielu chorym zdrowie przywróciła, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś już tylu grzeszników z Bogiem pojednała, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś już tyle łez otarła, ...

Matko Boska Leśniańska, Można Cudotwórczyni, ...

Matko Boska Leśniańska, serdeczna Matko nasza, ...

Matko Boska Leśniańska, Opiekunko męczeńskiego Podlasia, ...

Matko Boska Leśniańska, Która łączysz katolików i prawosławnych we czci do Ciebie, ...

Matko Boska Leśnaińska, Któraś znowu do Leśnej wróciła, ...

Matko Boska Leśniańska, Która nadal łaski swe tutaj rozsiewasz, ...

 

Kiedy upadamy pod ciężarem krzyża, Wyproś nam wieczne zbawienie.

Kiedy cierpią i giną ci, których kochamy, ...

Kiedy wiara nasza słabnie, ...

Kiedy naciera pokusa zwątpienia, ...

Kiedy nam Zostałaś Ostatnią i Jedyną Nadzieją, ...

 

O miłosierdzie i przebaczenie, Przez Twoją przyczynę prosimy Boga. 

O odwrócenie klęsk i nieszczęść,

O ulgę i pociechę dla cierpiących,

O rychły i sprawiedliwy pokój na świecie,

O nawrócenie niepoprawnych grzeszników

O wykorzenienie pijaństwa i innych złych nałogów,

O wytrwanie w dobrym do końca,

O szczęśliwą śmierć,

O prastarą cześć i miłość ku Tobie naszych ojców.

 

K. Matko Boska Leśniańska, módl się za nami.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, któryś nam dał Najświętszą Maryję Pannę za szczególniejszą Patronkę, spraw błagamy, abyśmy ubogaceni hojnością Twoich darów, cieszyli się ustawiczną opieką tejże Najświętszej Dziewicy we wszystkich przeciwnościach. przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

lub:

Wszechmogący, wieczny Panie, który dla naszej obrony raczyłeś ustanowić nam cudowną pomoc w Najświętszej Maryi Pannie, spraw, abyśmy taka mocą uzbrojeni, walcząc w ciągu życia, zasłużyli na to, by, odnieść zwycięstwo nad złośliwym nieprzyjacielem w chwili śmierci. Przez Chrysusa Pana naszego. Amen.

 

Matko Boska Leśniańska, Opiekunko nasza!

Polcamy Ci siebie i swoje sprawy: wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Zdrowaś Maryjo...

Przejasna Pani Leśniańska!

Polecamy Ci swoje rodziny i wszystke ich potrzeby: okaż sie nam litościwą i łaskawą, zaradź wszystkiemu! Zdrowaś Maryjo...

Matko Miłosierdzia!

Polecamy Ci  naszą parafię leśniańską: daj je rozkwit wiary, nadziei i miłości! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci Miłosierna Matko, wszystkie bolczki naszego życia parafialnego, ulecz je i uzdrów! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, Piekno Podlasia, Leśniańska Panno Maryjo, naszą młodzież, jej wykształcenie i wychowanie, osłaniaj jej wiarę i obyczaje od wszelkich niebezpieczeństw! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, Ukochana Matko nasza, wszystkich naszych cierpiących, smutnych i opuszczonych, spraw niech mniej cierpią, niech się wiecej cieszą! Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, Najświętsza Matko Kościoła, Kościół w naszej Ojczyźnie, bądź jego Wspomożeniem i Obroną! Zdrowaś Maryjo...

Bogarodzico Dziewico!

Polecamy Ci, Najświętsza Królowo Polski, Ojczyznę naszą dnia dzisiejszego i jutra, doradzaj nam i prowadź nas w dni jasne i chwalebne! Zdrowaś Maryjo...

 

MODLITWA POWSZECHNA WIERNYCH

 

WSTĘP: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, za Jej wstawiennictwem zanieśmy wspólne błagania do Tronu Bożego.

 

1. Módlmy się za Ojca Świetego, wszystkich biskupów i kapłanów, aby wiernie czuwali nad owczarnią sobie powierzoną.

2. Módlmy sie za naszą Ojczyznę, aby sie cieszyła ładem i pokojem.

3. Módlmy sie  za świat pracy, aby robotnicy w pogodnej pracy znajdowali godne chrześcijan warunki pracy.

4. Módlmy się za rolników, aby Bóg łaskawy błogosławił ich wysiłkom i zawsze dawał obfite plony.

5. Módlmy się za młodzież przebywającą na terenie naszej parafii, aby nie ulegała złym wpływom.

 

ZAKOŃCZENIE: Wysłuchaj Panie swojego ludu, który całym sercem korzy się przed Tobą i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Leśniańskiej udzielaj mu nieustannie swojej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

POŚWIĘCENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ LEŚNIAŃSKIEJ

Boże, który Maryję łaską Ducha Świętego wywyższyłeś po Synu  ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętszą Bogurodzicę i dałeś Jej uczestnictwo w tajemnicach Chrystus, a teraz sprawiasz, że słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej, racz pobłogosławić +  ten obraz pod wezwaniem Matki Boskiej Leśniańskiej, Opiekunki Podlasia.

Niech wierni, którzy będą na niego patrzeć, wytrwale błagają Matkę Boga i ludzi, aby Ona, która modlitwami Swymi wspierała początki Kościoła, także teraz w niebie, wywyższona ponad wszystkich świetych i aniołów, we wspólnocie wszystkich Świętych wstawiała się u Swego Syna, żeby wszyscy ludzie zespolili się szczęśliwie w pokoju i w zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

(Jubileuszowy Modlitewnik Leśniański, Leśna Podlaska 1983, s. 20-25)

 


« powrót
2279958 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms