REGULAMIN

Założenia programowe:

 1. Organizatorzy Festiwalu:

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Sanktuarium M B Leśniańskiej i Klasztor O. Paulinów w Leśnej Podlaskiej

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

2. Celem Festiwalu jest prezentacja znanych i nowych pieśni liturgicznych i pielgrzymkowych poświęconych Matce Bożej.

3. Festiwal odbędzie 22 maja (sobota) 2021r.  w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

4. Festiwal rozpocznie się Mszą Świętą ogodz. 12.00, po której nastąpią prezentacje konkursowe.

5. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry.

6. Solistom i zespołom może towarzyszyć półplayback.

7. Festiwal ma charakter konkursowy. Wykonawcy prezentują jeden utwór, o którym mowa w punkcie drugim założeń.

8. Oceny uczestników dokona Komisja, powołana przez Organizatora,  przy ocenie pod uwagę brane będzie:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • walory głosowe
 • dykcja
 • ogólne wrażenie artystyczne

9. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody w kategorii:

 • soliści
  • chóry
  • zespoły wokalne
  • nagroda Grand Prix

                 10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kategorii.

                 11. Wraz z kartami zgłoszeń prosimy o podanie adresu i numeru telefonu kontaktowego, oraz adres e-mail.

Postanowienia ogólne:

1. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i ubezpieczeniem na czas Festiwalu pokrywają uczestnicy lub instytucje patronujące.

2. Organizatorzy zapewniają posiłek. W karcie zgłoszeń prosimy o podanie liczby osób korzystających z posiłku.

3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10 maja br na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Bialska 30

21-542 Leśna Podlaska

lub drogą mailową na adres gok@lesnapodlaska.pl

 • Karty zgłoszenia do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.lesnapodlaska.pl (zakładka Gminny Ośrodek Kultury), oraz profilu społecznościowym Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej.

5. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (potrzeby prosimy określić w karcie zgłoszenia)

6. Występy wykonawców będą rejestrowane, a zarejestrowany materiał (fotografie, nagrania dźwiękowe i wideo) może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatorów w celach informacyjno – promocyjnych festiwalu. Ewentualne zastrzeżenia prosimy zgłaszać Organizatorom przed rozpoczęciem festiwalu.

6. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela Sekretariat Festiwalu tel. 83 345 07 45, 83 345 07 46, kom. 516 055 899

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, organizatorzy dopuszczają zmiany terminów oraz formy Festiwalu na podstawie nadesłanych nagrań.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe wykonawców przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).

2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel./fax 83 345 07 45, e-mail gok@lesnapodlaska.pl.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za telefonicznie: 604292696 lub e-mail: info@dn.net.pl.

4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia przetwarzane są w celach związanych z organizacją festiwalu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest udzielona zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa.

5. Wykonawcom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, każdy wykonawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe przechowywane będą do 6 miesięcy od dnia zakończenia festiwalu lub do czasu wycofania zgody, zaś w przypadku wykonawców nagrodzonych – do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe wykonawców mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podczas Festiwalu obowiązywać będą aktualne w tym czasie obostrzenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania wymogów sanitarnych.

10 Każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa.